Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Website

1. Wie wij zijn

Wij zijn: Tradeplus24 Nederland B.V. (“Tradeplus24”, “wij” of “ons”)
KvK nummer: 83434534
Adres: Emmaplein 2, 1075AW Amsterdam
Email: support@tp24.nl (Alle correspondentie aan Tradeplus24 dient naar dit e-mailadres gestuurd te worden.)

2. Toepassing van deze algemene voorwaarden (de “AVW”)

 • Paragrafen 3 tot en met 7 van deze AVW zijn alleen van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website www.tp24group.com/nl en elke andere gerelateerde pagina waarop deze AVW verschijnen en die toebehoort aan Tradeplus24 (de ”Website”).
 • Paragrafen 8 tot en met 12 van deze AVW bevatten aanvullende voorwaarden die alleen van toepassing zijn als u ons online raamwerk voor een kredietaanvraag, welke verbonden is met de Website, gebruikt om u te registreren voor onze producten en diensten (het ”Raamwerk”).
 • Paragrafen 1, 2 en 13 tot en met 21 van deze AVW zijn van toepassing op uw gebruik van de Website of het Raamwerk (tezamen het ”Platform”).

U dient deze AVW aandachtig door te nemen alvorens gebruik te maken van de Website en/of het Raamwerk. Door gebruik te maken van de Website en/of het Raamwerk verklaart u akkoord te gaan met en zich te zullen houden aan de AVW. Indien u niet akkoord gaat met deze AVW of het Privacy Beleid, dient u het Platform te verlaten.

Deze AVW zijn niet van toepassing op diensten, producten of regelingen die onderhevig zijn aan afzonderlijke algemene voorwaarden van Tradeplus24 die van toepassing zijn op u.

Deze AVW maken eveneens deel uit van de tussen u en Tradeplus24 gesloten Kredietovereenkomst en de bijbehorende bijlagen (de “Kredietovereenkomst”).

VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3. Hyperlinks op de Website

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze hyperlinks dienen uitsluitend ter informatie. Tradeplus24 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze websites of voor de daarop geplaatste informatie, en het feit dat Tradeplus24 deze hyperlinks heeft opgenomen houdt geenszins in dat Tradeplus24 de inhoud of juistheid van die websites goedkeurt, sponsort, controleert of daarmee instemt, of op welke wijze dan ook aan die websites is gelieerd. Indien derden links naar onze Website plaatsen, is dit niet noodzakelijkerwijs een uiting van goedkeuring, instemming, sponsoring, binding, joint venture of samenwerkingsverband met of door Tradeplus24.

4. Beschikbaarheid van en toegang tot de Website

Tradeplus24 biedt kosteloos toegang tot de Website.

De Website is gericht aan rechtspersonen en natuurlijke personen van minimaal 18 jaar. Door het Platform te gebruiken, bevestigt u dat u aan dit vereiste voldoet.

5. Functionaliteit van de Website en wijzigingen van de Website

We behouden ons het recht voor om de Website en de inhoud ervan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te verwijderen, op te schorten of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de volledige of een deel van de website op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Website of de volledige Website voor gebruikers beperken.

6. Uw verplichtingen en aansprakelijkheid

U mag de Website uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden en overeenkomstig deze AVW gebruiken. U verklaart de Website niet te zullen gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met geldende nationale en internationale wet- en regelgeving (met inbegrip van doch niet beperkt tot wetgeving inzake de export van gegevens of software van en naar Nederland of andere landen);
 • om op welke wijze ook (te trachten) minderjarigen uit te buiten of schade toe te brengen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of te vragen om naar hen te herleiden gegevens of anderszins;
 • om reclame of promotie-uitingen te versturen of te doen versturen, waaronder junkmail, kettingbrieven, spam of andere soortgelijke uitingen;
 • om zichzelf (te proberen) voor te doen als (een medewerker van) Tradeplus24 of een andere gebruiker, persoon of organisatie (met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van e-mailadressen in verband daarmee);
 • om andere handelingen te verrichten die het gebruik door of het nut voor anderen van de Website beperken of belemmeren, of die naar inzicht van Tradeplus24 schadelijk zijn voor of kunnen leiden tot aansprakelijkheid van Tradeplus24 of de gebruikers van de Website.

Voorts zegt u toe:

 • de Website niet te zullen gebruiken op een manier die de Website onbruikbaar kan maken of kan overbelasten, beschadigen of aantasten of waardoor het gebruik van de Website door anderen – inclusief de mogelijkheid tot het verrichten van realtime-activiteiten via de Website – wordt gehinderd;
 • geen robots, spiders of andere geautomatiseerde voorzieningen, processen of middelen te zullen gebruiken om voor welk doel ook toegang te krijgen tot de Website, inclusief het volgen of kopiëren van content op de Website;
 • zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Tradeplus24 geen handmatige processen te zullen gebruiken om content op de Website te volgen of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel;
 • geen voorzieningen, software of routines te zullen gebruiken die de juiste werking van de Website hinderen of belemmeren;
 • geen virussen, Trojan Horses, wormen, of andere kwaadaardige of technologisch schadelijke software op de Website te zullen verspreiden;
 • geen poging te zullen doen om ongeoorloofd toegang te krijgen tot enig onderdeel van de Website, de server waarop de Website draait of een server, computer of database die met de Website is verbonden, of deze te manipuleren, beschadigen of verstoren;
 • de Website niet te zullen aanvallen door middel van een DoS-aanval (denial-of-service) of DDoS-aanval (distributed denial-of-service);
 • niet op enige andere wijze te zullen trachten de juiste werking van de Website te belemmeren.

Indien u van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn waaruit blijkt dat content zonder toestemming wordt gebruikt, dient hij/zij Tradeplus24 daarvan in kennis te stellen.

7. Tradeplus24’s verplichtingen en aansprakelijkheid

De inhoud van de Website wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt. Behalve zoals uiteengezet in deze Paragraaf 7, aanvaardt Tradeplus24 geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van haar Platform.

Tradeplus24 zal veiligheidsvoorzieningen treffen om het vertrouwelijke karakter en de beveiliging van het Platform te waarborgen.

Tradeplus24 zal op voortvarende wijze, volgens in de branche algemeen aanvaarde normen, trachten de aanwezigheid op het Platform van virussen of andere schadelijke elementen die wijzigingen in het computersysteem, in elektronische documenten of bestanden van de gebruiker kunnen aanbrengen te voorkomen, maar kan de afwezigheid van dergelijke elementen niet garanderen en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Tradeplus24 heeft geen invloed op het gebruik van het Platform door gebruikers. Tradeplus24 kan met name niet garanderen dat gebruikers het Platform overeenkomstig met de toepasselijke wetgeving, deze AVW en eventuele bijzondere voorwaarden gebruiken of dat zij het Platform zorgvuldig gebruiken.

Tradeplus24 is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele door de gebruiker geleden schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Tradeplus24.

Tradeplus24 is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet aan haar toerekenbare gebeurtenissen. Tradeplus24 is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit een van de volgende gebeurtenissen (deze opsomming dient ter illustratie en is niet limitatief):

 • storingen, onderbrekingen, computervirussen en/of haperingen in het elektronische besturingssysteem of de computers van gebruikers als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Tradeplus24 die haar dienstverlening beperken of vertragen;
 • vertragingen of blokkades binnen het Platform als gevolg van gebreken in of overbelasting van het internet of andere elektronische systemen;
 • door derden veroorzaakte schade als gevolg van onrechtmatige verstoringen buiten de macht van Tradeplus24;
 • onmogelijkheid om de diensten te verlenen door niet aan Tradeplus24 toe te rekenen omstandigheden, zoals overmacht.

8. Geen garanties

Hoewel Tradeplus24 alle redelijke stappen onderneemt om de correctheid van de informatie op de website te waarborgen, kunnen we de correctheid of volledigheid ervan niet garanderen en bieden we geen enkele garantie. Potentiële kredietnemers dienen zelf onderzoek en navraag te doen en indien nodig passend onafhankelijk professioneel advies in te winnen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze AVW, wordt de inhoud van de Website geleverd “as is”, zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. Dienovereenkomstig biedt Tradeplus24 u de Website op basis van het feit dat Tradeplus24 alle verklaringen, garanties en andere voorwaarden uitsluit, voor zover toegestaan door de wet.

VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK VAN HET RAAMWERK

9. Toegang tot het Raamwerk

Tradeplus24 biedt kosteloos toegang tot het Raamwerk.

Als u ten minste 18 jaar oud bent, kunt u zich als potentiële kredietnemer namens een zakelijke klant op onze Website registreren door de registratiegegevens van uw organisatie te verstrekken via het Raamwerk en een beveiligd account aan te maken.

Tradeplus24 behoudt zich het recht voor gebruikers die de bepalingen van de AVW of andere regels met betrekking tot het gebruik van het Platform niet naleven te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Platform te weigeren. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de voor toegang tot het Platform noodzakelijke maatregelen.

10. Functionaliteit van en wijzigingen in het Raamwerk

Tradeplus24 behoudt zich het recht voor om het Raamwerk en de inhoud ervan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te verwijderen, op te schorten of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook het volledige of een deel van het Raamwerk op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Tradeplus24 kan de toegang tot bepaalde gedeeltes van het Raamwerk of tot het volledige Raamwerk voor gebruikers, onder wie geregistreerde gebruikers, te allen tijde beperken.

Tradeplus24 is op elk moment naar eigen inzicht en om welke reden dan ook gerechtigd de relatie met u te beëindigen of inlogcodes of wachtwoorden te blokkeren, ongeacht of deze door u zijn gekozen of door ons zijn verstrekt.

11. Registratie en gebruik van het Raamwerk

Door registratie bij ons, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent en ons Raamwerk voor zakelijke doeleinden gebruikt namens een zakelijke entiteit en niet als individu. Als u niet aan deze vereisten voldoet, dient u zich niet te registreren en het Raamwerk te gebruiken.

a) Registratiegegevens en uw persoonsgegevens

Om toegang te krijgen tot ons Raamwerk of sommige van de onderdelen die het biedt, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. De gegevens die Tradeplus24 tijdens het registratieproces verkrijgt, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van ons Privacy Beleid. Door het Raamwerk te gebruiken, erkent u dat u ons Privacy Beleid begrijpt en begrijpt hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, controleren, gebruiken, opslaan, verwerken en delen.

Door registratie via het Raamwerk, erkent u dat we samen met uw persoonsgegevens relevante bedrijfsinformatie zullen verkrijgen. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van het Raamwerk dat alle informatie die u op het Raamwerk verstrekt correct, actueel en volledig is. We zullen deze informatie gebruiken om uw identiteit te verifiëren door bepaalde controles uit te voeren en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor financiering. U erkent dat deze controles mogelijk betekenen dat wij, zoals gebruikelijk is, contact opnemen met derden over uw informatie.

Door registratie via het Raamwerk gaat u ook akkoord met de uitwisseling van kredietwaardigheidsinformatie met kredietinformatiebureaus (KIB’s), waaronder Focum en BKR, en gaat u ermee akkoord dat we informatie over zowel consumenten- als commercieel krediet zullen verkrijgen van en (voor zover wettelijk toegestaan) verstrekken aan KIB’s zoals vermeld in deze voorwaarden en zoals beschreven in ons Privacy Beleid.

b) Communicatie met u

Door uw e-mailadres aan Tradeplus24 te verstrekken tijdens het registratieproces, gaat u ermee akkoord dat Tradeplus24 of aan haar gelieerde ondernemingen contact met u opnemen over uw aanvraag en uw Tradeplus24-account, zodat we onze klantrelatie met u kunnen beheren, alsmede met u kunnen communiceren over eventuele klantbeoordelingen in lijn met ons Privacy Beleid.

c) Vertrouwelijkheid van accountgegevens

Als u in het kader van beveiligingsprocedures een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt (“accountgegevens”), moeten de betreffende gegevens vertrouwelijk behandeld worden en mogen deze niet aan derden worden verstrekt. Het e-mailadres en het wachtwoord dat u tijdens het registratieproces hebt gekozen, worden beschouwd als unieke identificatiegegevens en geven u toegang tot het Raamwerk. Uw account gekoppeld aan het e-mailadres is persoonlijk en niet overdraagbaar.

U zegt toe Tradeplus24 onmiddellijk in kennis te zullen stellen van ieder ongeoorloofd gebruik van de gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere beveiligingsinbreuk. Bovendien zegt u toe aan het einde van iedere sessie uit te loggen. Indien u op een openbare of gedeelde computer op het account inlogt, dient u extra voorzichtig te zijn en ervoor te zorgen dat anderen het wachtwoord of andere privégegevens niet kunnen zien of opslaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van een schending van uw verplichting om uw accountgegevens vertrouwelijk te houden.

12. Uw verplichtingen en aansprakelijkheid

Met betrekking tot uw gebruik van het Raamwerk, vrijwaart u Tradeplus24 tegen alle door overheidsinstanties opgelegde boetes en tegen vorderingen en gedingen die door overheidsinstanties, andere gebruikers of derden jegens Tradeplus24 of haar medewerkers worden ingesteld of aanhangig gemaakt wegens niet-nakoming van (een van) uw verplichtingen.

13. Geen garanties

Hoewel Tradeplus24 alle redelijke stappen onderneemt om de correctheid van de informatie in het Raamwerk te waarborgen, kunnen we de correctheid of volledigheid ervan niet garanderen en bieden we geen enkele garantie. Potentiële kredietnemers dienen zelf onderzoek en navraag te doen en indien nodig passend onafhankelijk professioneel advies in te winnen. Tradeplus24 biedt u het Raamwerk op basis van het feit dat Tradeplus24 alle verklaringen, garanties en andere voorwaarden uitsluit, voor zover toegestaan door de wet.

VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM (d.w.z. DE WEBSITE EN/OF HET RAAMWERK)

14. Uw verplichtingen en aansprakelijkheid

U mag het Platform uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden en overeenkomstig deze AVW gebruiken. U verklaart het Platform niet te zullen gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met geldende nationale en internationale wet- en regelgeving (met inbegrip van doch niet beperkt tot wetgeving inzake de export van gegevens of software van en naar Nederland of andere landen);
 • om op welke wijze ook (te trachten) minderjarigen uit te buiten of schade toe te brengen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of te vragen om naar hen te herleiden gegevens of anderszins;
 • om reclame of promotie-uitingen te versturen of te doen versturen, waaronder junkmail, kettingbrieven, spam of andere soortgelijke uitingen;
 • om zichzelf (te proberen) voor te doen als (een medewerker van) Tradeplus24 of een andere gebruiker, persoon of organisatie (met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van e-mailadressen in verband daarmee);
 • om andere handelingen te verrichten die het gebruik door of het nut voor anderen van het Platform beperken of belemmeren, of die naar inzicht van Tradeplus24 schadelijk zijn voor of kunnen leiden tot aansprakelijkheid van Tradeplus24 of de gebruikers van het Platform.

Voorts zegt u toe:

 • het Platform niet te zullen gebruiken op een manier die het Platform onbruikbaar kan maken of kan overbelasten, beschadigen of aantasten of waardoor het gebruik van het Platform door anderen – inclusief de mogelijkheid tot het verrichten van realtime-activiteiten via het Platform – wordt gehinderd;
 • geen robots, spiders of andere geautomatiseerde voorzieningen, processen of middelen te zullen gebruiken om voor welk doel ook toegang te krijgen tot het Platform, inclusief het volgen of kopiëren van content op het Platform;
 • zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Tradeplus24 geen handmatige processen te zullen gebruiken om content op de Website te volgen of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel;
 • geen voorzieningen, software of routines te zullen gebruiken die de juiste werking van het Platform hinderen of belemmeren;
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, of andere kwaadaardige of technologisch schadelijke software op het Platform te zullen verspreiden;
 • geen poging te zullen doen om ongeoorloofd toegang te krijgen tot enig onderdeel van het Platform, de server waarop het Platform draait of een server, computer of database die met het Platform is verbonden, of deze te manipuleren, beschadigen of verstoren;
 • het Platform niet te zullen aanvallen door middel van een DoS-aanval (denial-of-service) of DDoS-aanval (distributed denial-of-service);
 • niet op enige andere wijze te zullen trachten de juiste werking van het Platform te belemmeren. U bent aansprakelijk voor alle schade die Tradeplus24 kan lijden, direct of indirect, als gevolg van een schending door u van uw verplichtingen onder deze voorwaarden of toepasselijke wetgeving. U bent ervoor verantwoordelijk dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot het Platform, op de hoogte zijn van deze AVW en dat zij deze naleven.

15. Tradeplus24’s verplichtingen en aansprakelijkheid

Behalve zoals uiteengezet in deze AVW, aanvaardt Tradeplus24 geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van haar Platform.

Tradeplus24 zal veiligheidsvoorzieningen treffen om het vertrouwelijke karakter en de beveiliging van het Platform te waarborgen.

Tradeplus24 zal op voortvarende wijze, volgens in de branche algemeen aanvaarde normen, trachten de aanwezigheid op het Platform van virussen of andere schadelijke elementen die wijzigingen in het computersysteem, in elektronische documenten of bestanden van de gebruiker kunnen aanbrengen te voorkomen, maar kan de afwezigheid van dergelijke elementen niet garanderen en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Tradeplus24 heeft geen invloed op het gebruik van het Platform door gebruikers. Tradeplus24 kan met name niet garanderen dat gebruikers het Platform overeenkomstig met de toepasselijke wetgeving, deze AVW en eventuele bijzondere voorwaarden gebruiken of dat zij het Platform zorgvuldig gebruiken.

Tradeplus24 is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele door de gebruiker geleden schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Tradeplus24.

Tradeplus24 is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet aan haar toerekenbare gebeurtenissen. Tradeplus24 is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit een van de volgende gebeurtenissen (deze opsomming dient ter illustratie en is niet limitatief):

 • storingen, onderbrekingen, computervirussen en/of haperingen in het elektronische besturingssysteem of de computers van gebruikers als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Tradeplus24 die haar dienstverlening beperken of vertragen;
 • vertragingen of blokkades binnen het Platform als gevolg van gebreken in of overbelasting van het internet of andere elektronische systemen;
 • door derden veroorzaakte schade als gevolg van onrechtmatige verstoringen buiten de macht van Tradeplus24;
 • onmogelijkheid om de diensten te verlenen door niet aan Tradeplus24 toe te rekenen omstandigheden, zoals overmacht.

16. Eigendomsrechten

U bent zich ervan bewust dat het Platform, de inrichting, inhoud en diensten daarvan en de in verband daarmee gebruikte computerprogramma’s (“Platformelementen”) beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten van Tradeplus24 of derden.

Het is u niet toegestaan een van de Platformelementen te reproduceren, transformeren, wijzigen, disassembleren, te onderwerpen aan reverse engineering, te distribueren, verhuren, uit te lenen of door enige vorm van openbaarmaking algemeen beschikbaar te maken zonder de schriftelijke toestemming van Tradeplus24 of de betreffende rechthebbenden of zonder dat zulks wettelijk is toegestaan.

U mag een of meer pagina’s van de Website downloaden en tijdelijk opslaan om ze te kunnen bekijken. U mag ook elke pagina van de Website afdrukken voor gebruik binnen uw organisatie. Elke andere manier van opslag, kopiëren, verzending of distributie van de inhoud van het platform of een van de Platformelementen zoals hierboven is verboden zonder toestemming van Tradeplus24.

Het is u niet toegestaan op de Website en bij de dienstverlening via de Website gebruikte vermeldingen van intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Tradeplus24 of derden te verwijderen. U mag de technische voorzieningen die door Tradeplus24 of derden ter bescherming van onze rechten op de Platformelementen zijn aangebracht niet ontwijken of manipuleren.

Tradeplus24® is een geregistreerd handelsmerk.

17. Contractsovername

U mag uw rechten of verplichtingen onder deze AVW niet overdragen aan een andere partij. Wij kunnen onze rechten of verplichtingen overdragen aan een andere partij.

18. Geen afstand van recht

Geen enkel verzuim van Tradeplus24 om enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel in verband met deze AVW uit te oefenen (dan wel enige vertraging in de uitoefening ervan) (elk een “Recht”) zal gelden als een verklaring van afstand van dat Recht.

19. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze AVW om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal een dergelijke bepaling scheidbaar zijn en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

20. Toepasselijk recht en rechtsmacht

Deze AVW en alle geschillen met betrekking tot deze AVW (inclusief eventuele niet-contractuele geschillen) worden beheerst door Engels recht en zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de Engelse rechtbanken.

21. Wijzigingen in deze AVW

Deze AVW zijn voor het laatst bijgewerkt op 29 december 2021. We behouden ons het recht voor om deze AVW van tijd tot tijd te wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze AVW, zullen we u op de juiste manier op de hoogte stellen van de update, afhankelijk van hoe we normaliter met u communiceren. Indien u gebruik blijft maken van enig deel van het Platform, bevestigt u dat u akkoord gaat met de bijgewerkte AVW.